1. Når skriftlig ordrebekræftelse er fremsendt, er ordren bindende. Ændringer eller tilføjelser kan kun foretages med sælgers accept og med skriftlig fremsendelse af ændringer på ordrebekræftelse samt ændringer af pris og leveringstid som dette måtte medføre. Ordren kan ligeledes kun annulleres efter sælgers forudgående accept. Ordrebekræftelsen skal kontrolleres straks efter modtagelsen, da senere reklamationer som følge af fejl i ordreudskrivelsen ikke accepteres.
 2. Alle anførte priser skal betragtes som dagspriser, og med forbehold for officielle dokumenterede lønstigninger, prisstigninger på div. materialer, kursændringer, ændringer i toldafgift samt forbrugsskatter af enhver art. Alle priser er eksklusiv udgifter til klicheer og tegninger. Ved udsving på plastråvaren på +/- 10 % forbeholder sælger sig ret til at regulere priserne.
 3. Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritages sælger for ethvert ansvar, og forbeholder sig helt eller delvist ret til at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte leveringstid.
 4. Under force majeure henhører arbejdskonflikter, militærindkaldelser, krig, blokade, politiske uroligheder, stats indgriben af forskellig art såsom beslaglæggelse, eksport-/importforbud, ildsvåde, vandskade og andre naturkatastrofer samt råvare-mangel m.v. For leveringer med tryk skal køber overholde de af sælger udstukket tidsfrister af kliche-materiale samt godkendelse af korrektur/cromalin, da leveringstidspunktet ellers vil blive rykket i forhold til trykkeriets planlægning.
 5. Forsinkelse berettiger kun køber til at hæve handelen, såfremt han samtidig med ordreafgivelsen har betinget sig nøjagtig leveringstid. Forsinket levering berettiger kun køber ret til erstatning, såfremt dette er aftalt i forbindelse med ordre-afgivelsen. Eventuel erstatning kan aldrig overstige de direkte tab, køber dokumenterer at have lidt, dog maks. DKK 3.000,00.
 6. Køber er forpligtet til at undersøge det købte og foretage en forsvarlig kontrol straks ved modtagelsen.
  Er transportemballagen og/eller varen beskadiget skal køber skriftligt meddele transportøren dette ved modtagelsen..
  Er skaden ikke synlig på yderforpakningen skal dette anmeldes til os pr telefon inden 3 uger. 
  Køber er ikke berettiget til at returnere produkter uden sælgers samtykke. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget, give sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte blive krediteret køber. Har køber ikke inden 3 uger efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers samtykke fratager sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser, hvis det solgte sælges videre til trejdemand afholder køber alene alle udgifter – dette gør sig ligeledes gældende ved evt. fejl eller mangler ved solgte.
 7. For krav som vedrører opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser er køber berettiget for direkte tab med følgende begrænsninger: Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til DKK 3.000,00. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 8. Sælger kun ansvarlig for den skade, den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skade kan henføres til en fejl begået af sælger, og i så fald hæfter sælger kun 3 måneder fra varens overgivelse til køber. Sælger er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstiller af køber, eller på produkter hvor i den solgte vare indgår, eller for skade på fast ejendom og løsøre, som disse produkter måtte forvolde som følge af fejl/mangler på den solgte vare. Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar over for tredjemand for skade, for hvilken sælger ifølge ovenstående ikke er ansvarlig over for køber. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af de solgte vare.
 9. Tolerancer Sælger forbeholder sig ret til følgende tolerancer: Kvantum: På ordrestørrelser over 25.000 stk. +/- 10 % På ordrestørrelser under 25.000 stk. +/- 25 % Godstykkelse: +/- 10 % på den teoretiske vægt Bredde/længde: +/- 5 % Sælger forbeholder sig ret til, for vare med tryk samt indfarvning af folier, en variation i farvenuancer. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til en vis tolerance i placering af tryk, samt en vis tolerance i register under trykning. Sælger skal holdes skadesløs m.h.t. trykfejl såfremt køber selv levere klicheer til trykning af varen. Det skal oplyses køber, at alle trykfarver, dog i særdeleshed de matte farver, kan have en afsmittende effekt, og dette bliver markant des større trykfladen bliver. Dette faktum forpligter køber sig ligeledes at oplyse over for tredjemand. M.h.t. trykdesign er det købers pligt at sikre sig ikke at krænke copyrights, trademarks, mønsterbeskyttelse og lignende.
 10. Klicheer opbevares hos sælger i op til 3 år efter sidste anvendelsesdato. Køber kan til enhver tid rekvirere klichemateriale, som opbevares hos sælger og som er købers retmæssige ejendom.
 11. Ejendomsretten til solgte vare forbliver sælgers, indtil fuldstændig betaling af samtlige forpligtelser over for sælger foreligger.
 12.  Såfremt de indgåede betalingsbetingelser overskrides, pålægges der 1,0 % rente pr. påbegyndt måned samt efter gældende lovgivning berettigede gebyrer. Skyldige debitorer indgives til inkasso efter gældende lovgivning jf. forfalden saldo når denne er varslet med kontoudtog efter forfald samt d.d. 10 dage.
 13. Enhver tvist, der måtte opstå i anledning af den mellem parterne indgåede aftale skal endeligt og bindende for begge parter afgøres af Sø- og Handelsretten i København, i overensstemmelse med dansk ret.